Projekt pn. "Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej"

Beneficjent: Powiat Ostrowski
Całkowita wartość Projektu: 5.269.282,00 z³
Wartość dofinansowania Projektu: 3.420.456,34 z³


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Numer i nazwa Priorytetu RPO WM 05.00.00
Priorytet V. - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM 05.02.00
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.Decyzja o dofinansowaniu Projektu


W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu V "Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu", Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Powiat Ostrowski w dniu 4 czerwca 2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej". W ramach Działania 5.2 mogli ubiegać się Beneficjenci, których projekty są realizowane na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji zatwierdzone przez lokalny samorząd.

W dniu 26 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego Projektu w ramach ww. konkursu. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 269 282,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 451 379,71 zł. W wyniku realizacji Projektu zostanie wyremontowany i przebudowany budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013